Personvern

Personvernerklæring for Tregde Ferie AS

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om de databehandlerne vi benytter.

  1. Personopplysninger knyttet til booking og opphold

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

Vi bruker en ekstern databehandler som leverandør av vårt bookingsystem. Personopplysninger lagt inn ved bookinger ved bruk av bookingsystemet, vil bli lagret i bookingsystemet.

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv, eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger som trengs for at vi skal kunne oppfylle avtalen om bookinger og kjøp av eventuelle andre tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå, agent eller andre uavhengige tredjepart (booking.com, hotels.com o.a.). Vi behandler opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og avgitt betalingsinformasjon. I tillegg behandles andre opplysninger du har gitt oss, og som er relevante for ditt besøk hos oss.

Vi registrerer alle opplysninger om kjøp av tjenester og produkter hos oss, for at vi skal kunne levere og få betalt av deg for disse.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for avtalen om booking med deg, og så lenge lovverk eller myndigheter pålegger oss det.

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjeparter, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk tillater eller pålegger oss dette.

Du har flere rettigheter etter personopplysningsreglene:

  • Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.
  • Vil du kreve innsyn, eller har andre spørsmål ang dine personopplysninger og behandlingen av disse, send en e-post til: post@tregdeferie.no. Du vil få svar så fort som mulig.
  • Ved slike henvendelser, må du bekrefte din identitet. Dette for at vi må forsikre oss om at vi kun gir deg tilgang til dine opplysninger, og ikke til noen som oppgir å være deg.

2. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

3. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

4. Ansatte

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor.

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Vi gir AZETS INSIGHTS AS (vår databehandler) de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

5. Tidligere ansatte

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

6. Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

7. Rettigheter for de registrerte
Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

8. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Tregde Ferie AS (org. nr. 978 661 351). Vår postadresse er Tregdeveien 437, 4516 MANDAL. Du kan også kontakte oss pr e-post post@tregdeferie eller telefon 38 26 88 00.